Bezpečnost práce (BOZP) - komplexní služby

zpracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z právních a ostatních předpisů, která je při výkonu státního dozoru (např. OIP, KHS, HZS) vyžadována

Bezpečnost práce (BOZP) - komplexní služby

Životní prostředí (EMS)

nabízíme Vám své služby pro zajištění plnění aktuálně platných předpisů souvisejících s environmentální politikou (chemické látky, odpadové hospodářství, ochrana vod a ochrana ovzduší) ...

Životní prostředí (EMS)

Koordinátor BOZP na staveništi

při přípravě a realizaci staveb je investor povinen podle zákona č. 309/2006 Sb.ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Koordinátor BOZP na staveništi

Ostatní služby

zastupování klienta při kontrolách a jednáních s orgány státního odborného dozoru (na základě plné moci), odborné posudky k projektové a další dokumentaci z hlediska BOZP, PO a ŽP ...

Ostatní služby

Požární ochrana (PO) - komplexní služby

komplexní řešení problematiky požární ochrany v rozsahu od projektové činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb po prevenci a revizní činnost v požární ochraně

Požární ochrana (PO) - komplexní služby

Elektrorevize

kontrola, správa a evidence veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud, cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem

Elektrorevize

Finanční poradenství

finanční poradenství vychází z poznání faktu, že pro běžného člověka je znalost finančních produktů na finančním trhu méně důležitá, než poznání toho, co chce těmito produkty řešit ...

Finanční poradenství

Školení

oborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek zaměstnanců a je nedílnou součástí zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení