Bezpečnost práce (BOZP) - komplexní služby

Bezpečnost práce (BOZP) - komplexní služby

zpracování dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající z právních a ostatních předpisů, která je při výkonu státního dozoru (např. OIP, KHS, HZS) vyžadována

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP:

 • 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • 258/200 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

Prvním krokem k vybudování funkčního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP ve vaší společnosti by mělo být provedení auditu. V rámci auditu se ověřuje plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP a na základě výstupů se zpracovávají navržená opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků. V rámci vstupního auditu jsou současně získány informace pro zpracování dokumentace BOZP.

Nabízíme

 • výkon bezpečnostního technika dle požadavků a potřeb zákazníka
 • vyhledávání a identifikace rizik
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti BOZP a předpisů souvisejících
 • vypracování osnov školení pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • vypracování organizační směrnice k zajištění bezpečnosti práce
 • zpracování traumatologického plánu - poskytování první pomoci
 • vypracování seznamu a zásad pro zaměstnávání žen, těhotných žen a mladistvých
 • vypracování místních provozních předpisů (např. dopravněprovozní řád)
 • vypracování místního předpisu pro sklad
 • vypracování bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů
 • vypracování metodiky pro evidenci a registraci pracovních úrazů
 • sepisování záznamů o pracovních úrazech
 • vypracování směrnice pro přidělování OOPP a poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • prohlídky a kontroly provozoven (pracovišť), strojů a zařízení
 • zajištění provedení revizí vyhrazených technických zařízení
 • asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.
 • poradenské služby v oblasti BOZP
 • zpracování a vedení další dokumentace v oblasti BOZP
 • vypracování dokumentace a příprava společnosti k certifikaci dle OHSAS 18001 včetně zajištění certifikace

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 6. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 7.  
 1. IČ:
 2. DIČ:
 3. Popis požadavku:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 4. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 5.