Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi

při přípravě a realizaci staveb je investor povinen podle zákona č. 309/2006 Sb.ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Povinnosti vyplývají z platné legislativy ČR

 • Směrnice Rady 92/57 EHS - z 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích
 • Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Změna: zákon č. 362/2007 Sb.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb
  Změna: vyhláška č. 62/2013 Sb.
 • Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
  Změna: zákon č. 350/2012 Sb.

Činnosti koordinátora při přípravě stavby:

 • Zajistit přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout a předat je v dostatečném předstihu zadavateli
 • Předat projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mu jsou známa a která se dotýkají činností na stavbě
 • Zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
 • Doporučuje technická řešení vhodná z hlediska zajištění BOZP zejména při pracích uskutečňovaných současně nebo v návaznosti
 • Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích

Činnosti koordinátora při realizaci stavby:

 • Informuje dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů, sleduje dodržování požadavků na BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob
 • Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP a vyžaduje zjednání nápravy, je oprávněn navrhovat  přiměřené opatření
 • Na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení a opatření k zajištění BOZP u současně prováděných nebo bezprostředně na sebe navazujících prací
 • Organizuje kontrolní dny za účelem dodržení plánu BOZP
 • Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích, na které prokazatelně upozornil zhotovitele a zapisuje, zda a jak byly závady odstraněny
 • Informuje zadavatele v případě, kdy zhotovitel nepřijme opatření k nápravě
 • Koordinátor nemá zákonné oprávnění k udělování pokut za zjištěná porušení BOZP.
 • V případě, kdy se mu ani přes zadavatele stavby nepodaří zjednat nápravu, může dát podnět na místně příslušný inspektorát.

Objednávka
 1. Typ požadavku:(*)
  Typ požadavku je povinná položka
 2. Jméno, příjmení(*)
  Jméno a příjmení poptávajícího je povinná položka !
 3. Telefon:(*)
  Povinná položka, může obsahovat pouze číselné znaky 0-9
 4. E-mail:(*)
  Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
 5. Název společnosti
  Povinná položka, vyplňte název společnosti
 6. Adresa(*)
  povinná položka, adresa může obsahovat pouze znaky: 0-9,a-z,A-Z
 7.  
 1. IČ:
 2. DIČ:
 3. Popis požadavku:(*)
  Specifikace Vaší objednávky je povinná položka.
 4. Bezpečnostní kód:
  Bezpečnostní kód:
    obnovitŠpatně zadaný kód
 5.