Podmínky použití

Společnost Technical Advice s.r.o. je majitelem, pořizovatelem a provozovatelem serveru www.taostrava.cz s adresou domovské stránky www.taostrava.cz a je v souladu s právními předpisy České republiky oprávněna k jejich šíření. Používáním serveru www.taostrava.cz prohlašujete, že jste porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami používání. Technical Advice s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit či aktualizovat a proto doporučujeme, abyste si při každé návštěvě ověřili, že s jejich zněním souhlasíte.

Společnost Technical Advice s.r.o. může kdykoliv změnit obsah i způsob fungování serveru www.taostrava.cz a omezit jeho dostupnost (ať už jako celku nebo vybraných součástí) všem návštěvníkům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

  • Každý uživatel vstupuje na server www.taostrava.cz a používá jej na vlastní riziko. Technical Advice s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru www.taostrava.cz.
  • Technical Advice s.r.o. neodpovídá za jakékoliv škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v souvislosti s užíváním serveru www.taostrava.cz, ani za škody vzniklé z důvodu částečné či úplné nefunkčnosti serveru www.taostrava.cz.
  • Technical Advice s.r.o. neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na serveru www.taostrava.cz a neručí ani za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy zveřejněny na serveru www.taostrava.cz.

Šíření obsahu serveru www.taostrava.cz

Obsah serveru www.taostrava.cz a jednotlivé nástroje, jež tvoří součást serveru www.taostrava.cz, nesmí třetí strana bez předchozí písemné dohody využívat pro svou výdělečnou činnost či je nabízet svým klientům jako své vlastní. Dále je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu serveru www.taostrava.cz.

Máte oprávnění používat dokumenty z tohoto serveru za předpokladu, že:

  • všechny kopie budou zahrnovat níže uvedenou doložku o autorských právech
  • použití těchto dokumentů ze serveru www.taostrava.cz je určeno pouze pro informativní, nekomerční nebo osobní účely a tyto dokumenty nebudou zkopírovány ani vystaveny v žádném síťovém počítači ani vysílány v žádném druhu média
  • dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány. Použití za jiným účelem je trestné podle občanského nebo trestního práva.

Původ informací

Server www.taostrava.cz obsahuje fakta, analýzy, názory a doporučení jednotlivců a organizací, které odpovědní pracovníci společnosti Technical Advice s.r.o. považují pro uživatele serveru za zajímavé. Veškeré informace na stránkách www.taostrava.cz musí proto být vztahovány k okamžiku jejich prvotního zveřejnění. Vzhledem k rizikům, která s sebou elektronická distribuce informací nese, může při přenosu informací dojít ke zpoždění, nepřesnosti či změně obsahu, za kterou Technical Advice s.r.o. nezodpovídá.

Společnost Technical Advice s.r.o. a její dodavatelé se zříkají všech záruk a podmínek týkajících se informací včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek vztahujících se k obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnických práv a neporušení smlouvy. Společnost Technical Advice s.r.o. není v žádném případě odpovědná za žádné škody, tudíž ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku.