Skip to main content
 • Bezpečnost práce (BOZP)

  Zpracujeme základní dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vyplývající z právních a ostatních předpisů, která je při výkonu dozoru (např. OIP, KHS, HZS) vyžadována.

 • Požární ochrana

  Komplexní řešení problematiky požární ochrany v rozsahu od projektové činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb po prevenci a revizní činnost v požární ochraně.

 • Životní prostředí

  Nabízíme Vám své služby pro zajištění plnění aktuálně platných předpisů souvisejících s environmentální politikou.

 • Elektrorevize

  Kontrola, správa a evidence veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud, cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem.

 • Kordinátor BOZP na staveništi

  Povinnost ustanovit koordinátora na stavbách, kde působí zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele a splňují další podmínky, je dána zákonem č. 309/2006 Sb.

 • Finanční poradenství

  Finanční a majetkové poradenství vychází z poznání faktu, že pro běžného člověka je znalost veškerých finančních produktů na finančním trhu méně důležitá, než poznání toho, co chce těmito produkty řešit.

 • Ostatní služby

  Zastupování klienta při kontrolách a jednáních s orgány státního odborného dozoru (na základě plné moci), odborné posudky k projektové a další dokumentaci z hlediska BOZP, PO a ŽP.

 • Školení na míru

  Odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

vycházíme z platné legislativy a mezinárodních standardů (ISO, OHSAS)

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, environmentálního systému, finančního poradenství a školení
 • používáme vlastní evidenční, informační a vzdělávací systémy
 • BOZP, PO a ŽP zajišťujeme formou OUTSOURCINGU
 • řešíme dílčí úkoly v prevenci rizik, školení a vzdělávání, kontrolní činnosti, zdravotní péči, smluvních vztazích a péči o technická zařízení
 • jsme schopni reagovat na požadavky zákazníků po celé ČR
 • pravidelně se účastníme přednášek, kurzů a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
 • pravidelně aktualizujeme vlastní databáze platných legislativních předpisů a norem ve vztahu k oblasti BOZP, PO a ŽP v souladu  s vydanými sbírkami zákonů a věstníky úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • naše společnost je pojištěna na nepředvídatelné situace a proto jsme připraveni uhradit objednateli škody vzniklé v případě zanedbání, či jiným chybným plněním zákonných povinností
 • máme zkušeností v nejrůznějších odvětvích (plynárenství, školství, administrativa, kultura, obchod, stavebnictví, autodoprava a opravárenství, chemický průmysl a těžká strojírenská odvětví, farmacie)
 • sledujeme  trendy BOZP, PO a ŽP v návaznosti na legislativu EU a v návaznosti na aktualizované předpisy ČÚBP
 • máme zkušenosti s certifikací statutu „Bezpečný podnik“, „ OHSAS 18001“ a „ ISO EMS 14001“

Bezpečnost práce (BOZP)

vybudování funkčního systému řízení BOZP ve firmě začíná auditem, který ověří plnění všech požadavků podle předpisů a přinese informace pro zpracování dokumentace a návrhy opatření k nápravě nedostatků

Povinnosti zaměstnavatele

 • 262/2006 Sb. Zákoník práce
 • 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
 • 258/200 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví

Co nabízíme

 • výkon bezpečnostního technika, vyhledávání a identifikace rizik
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti BOZP,
 • vypracování osnov školení pro zaměstnance a vedoucí pracovníky, organizační směrnice k zajištění bezpečnosti práce
 • zpracování traumatologického plánu, vypracování seznamu a zásad pro zaměstnávání žen, těhotných žen a mladistvých, místních provozních předpisů (např. dopravněprovozní řád), místního předpisu pro sklad, bezpečnostních pokynů pro obsluhu strojů, metodiky pro evidenci a registraci pracovních úrazů
 • sepisování záznamů o pracovních úrazech
 • vypracování směrnice pro přidělování OOPP a poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • prohlídky a kontroly provozoven (pracovišť), strojů a zařízení,  provedení revizí vyhrazených technických zařízení, asistence při kontrole státního dozoru nad bezpečností práce, orgánu ochrany veřejného zdraví apod.
 • poradenské služby a vedení dokumentace v oblasti BOZP
 • příprava společnosti k certifikaci dle OHSAS 18001 včetně zajištění certifikace

Požární ochrana (PO)

vybudování funkčního systému řízení PO ve firmě začíná auditem, který ověří plnění všech požadavků podle předpisů a přinese informace pro zpracování dokumentace a návrhy opatření k nápravě nedostatků

Povinnosti zaměstnavatele:

 • 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
 • Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb
 • Zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – prováděcí právní předpis k zákonu o požární ochraně
 • Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro požární bezpečnost při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Co nabízíme

 • výkon odborně způsobilé osoby v PO dle požadavků a potřeb zákazníka
 • školení pracovníků z předpisů v oblasti PO – zaměstnanci, vedoucí pracovníci
 • preventivní požární hlídky, preventista požární ochrany
 • poradenské služby ve všech oblastech prevence a represe požární ochrany
 • vypracování směrnice „stanovení organizace požární ochrany ve společnosti
 • vedení dokumentace požární ochrany
 • kontrola zajištění jednotlivých pracovišť po stránce PO
 • vypracování dokumentace o začlenění společnosti do kategorií dle míry požárního nebezpečí
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • požární řád
 • vedení požární knihy
 • provádění preventivních požárních prohlídek
 • vypracování dokumentace zdolávání požáru

Životní prostředí

zajistíme plnění aktuálně platných předpisů souvisejících s environmentální politikou (chemické látky, odpadové hospodářství, ochrana vod a ochrana ovzduší)

Povinnosti zaměstnavatele:

 • chemické látky, odpadové hospodářství, ochrana vod a ochrana ovzduší, integrovaná prevence, nakládání s obaly

Co nabízíme

 • zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace EMS:
 • provádění pravidelných preventivních kontrol a vyhodnocování výsledků, upozorňování na nedostatky a závady, návrhy k odstranění závad.
 • odborný audit environmentální politiky
 • účast na kontrolách státního dozoru či jiného kontrolního orgánu
 • poradenství v oblasti EMS
 • směrnice pro chemické látky
 • směrnice odpadového hospodářství
 • směrnice na ochranu vod a ovzduší
 • havarijní plán a provozní řád
 • provozní evidence odpadů a roční hlášení o odpadech
 • zpracování dokumentace a zavedení systému dle ČSN ISO 14001

Elektrorevize

kontrola, správa a evidence veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud, cílem elektrorevize je předejít úrazům a nežádoucím iniciováním výbuchu, ověřit stav elektrického zařízení: „neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata apod. elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny„

Povinnosti zaměstnavatele:

 • pravidelná revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrorevize, hromosvodů se provádí ve lhůtách dle ČSN 33 1500, ČSN 33 20000-6a ČSN 33 1600 ed. 2

Co nabízíme

 • revize veškerých elektrospotřebičů, které jsou napojovány pohyblivými elektro přívody k elektrickým rozvodům
 • revize elektrických spotřebičů a zařízení informační techniky (počítače, tiskárny, kopírky, monitory,reproduktory, faxy, servry, adaptery, kancelářská a výpočetní technika)
 • revize elektrických spotřebičů pro domácnost (chladničky, vařiče, kávovary, vysavače, topné panely, mixéry, mikrovlnné trouby, topinkovače apod.)
 • revize elektrických spotřebičů-spotřební elektroniky (radiopřijímače, magnetofony, audio systémy, televizní přijímače apod.)
 • revize elektrických a elektronických přístrojů (revidují se laboratorní přístroje, měřící přístroje, specializované přístroje)
 • revize elektro strojů, měření osvětlení, elektro nářadí (sloužící k vrtání, broušení, stříhání, bourání, letování apod.)

Koordinátor BOZP staveniště

při přípravě a realizaci staveb je investor povinen podle zákona č. 309/2006 Sb.ustanovit koordinátora BOZP na staveništi

Povinnosti vyplývají z platné legislativy ČR

 • Směrnice Rady 92/57 EHS - z 24. června 1992 o minimálních požadavcích na BOZP na dočasných nebo mobilních staveništích
 • Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP)
  změna: zákon č. 362/2007 Sb.
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích
 • Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb
  změna: vyhláška č. 62/2013 Sb.
 • Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon
  změna: zákon č. 350/2012 Sb.

Činnosti koordinátora při přípravě stavby

 • zajistit přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout a předat je v dostatečném předstihu zadavateli
 • předat projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mu jsou známa a která se dotýkají činností na stavbě
 • zajistit aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
 • doporučit technická řešení vhodná z hlediska zajištění BOZP zejména při pracích uskutečňovaných současně nebo v návaznosti
 • zajistit zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích

Činnosti koordinátora při realizaci stavby

 • informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • koordinovat spolupráci zhotovitelů, sledovat dodržování požadavků na BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob
 • upozorňovat zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP a vyžadovat sjednání nápravy
 • na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení a opatření k zajištění BOZP u současně prováděných nebo bezprostředně na sebe navazujících prací
 • organizovat kontrolní dny za účelem dodržení plánu BOZP
 • provádět zápisy o zjištěných nedostatcích, na které prokazatelně upozornil zhotovitele a zapisovat, zda a jak byly závady odstraněny
 • informuje zadavatele v případě, kdy zhotovitel nepřijme opatření k nápravě
 • koordinátor nemá zákonné oprávnění k udělování pokut za zjištěná porušení BOZP, v případě, kdy se mu ani přes zadavatele stavby nepodaří zjednat nápravu, může dát podnět na místně příslušný inspektorát.

Finanční poradenství

toto poradenství vychází z poznání faktu, že pro běžného člověka je znalost finančních produktů na finančním trhu méně důležitá, než poznání toho, co chce těmito produkty řešit ...

Fyzické osoby:

 • jak nakládat s vlastními penězi a majetkem
 • jak obsluhovat svůj bankovní účet
 • jak využívat finanční produkty

Klientům neříkáme, který konkrétní produkt si mají koupit. Z toho důvodu také nenabízíme žadné produkty. Náš profit není založen na provizi s prodaného produktu. Každý, kdo takovýto produkt nabízí za provizi, tak ztrácí objektivní pohled na potřeby klienta. My vysvětlujeme, jak se to má dělat, proč se to má dělat. Záčínáme vždy tím, že s investicí je spojeno riziko. Naším úkolem je posoudit míru finanční gramotnosti klienta. Své klienty připravujeme na "samostatnou plavbu v rozbouřeném moři financí".

Právnické osoby

 • jak nakládat s firemními penězi
 • optimalizace cash flow
 • ekonomicko-právní audit společnosti
 • interní audit a kontrola rizik ve společnosti

Ke svým klientům jsme upřímní. To, že nás klient platí, není tak důležité jako výsledek, který předkládáme. Naše postupy jsou založené na dlouholetých zkušenostech. Odhalujeme to, co teoretik nikdy neodhalí. Naše služby otevírají majitelům firem oči a ukazují jim realitu. Většinou platí: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Takto to funguje ve většině firem. Zaměstnanci šéfům říkají většinou to co šéfové chtějí slyšet. My ukazujeme vždy realitu. Kontrolujeme nastavené procesy a následně je hodnotíme. Výsledkem naší práce je opět obnovený růst firmy. To je to, co nás na naší práci těší.

Ostatní služby

zastupování klienta při kontrolách a jednáních s orgány státního odborného dozoru (na základě plné moci), odborné posudky k projektové a další dokumentaci z hlediska BOZP, PO a ŽP ...

Co nabízíme

 • zastupování klienta při kontrolách a jednáních s orgány státního odborného dozoru (na základě plné moci)
 • odborné posudky k projektové a další dokumentaci z hlediska BOZP, PO a ŽP
 • spolupráce při zřizování a následném zajišťování závodní preventivní péče
 • vypracování doplňků o BOZP a PO k technické a provozní dokumentaci strojů, zařízení a technologií
 • zavádění systémů řízení BOZP dle OHSAS 18001 nebo dle programu „Bezpečný podnik“ včetně provádění interních auditů BOZP (i pro přípravu před externími audity)
 • zavádění systémů řízení EMS (ČSN ISO 14001) včetně provádění interních auditů EMS
 • zavádění systémů řízení QMS (ČSN ISO 9001) včetně provádění interních auditů QMS
 • sledujeme trendy BOZP, PO a ŽP v návaznosti na legislativu EU a v návaznosti na aktualizované předpisy ČÚBP, včetně zkušeností s certifikací statutu „Bezpečný podnik“, „ OHSAS 18001“ a „ ISO EMS 14001“
 • zajišťujeme podávání informací o BOZP a PO odborovým orgánům, radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP a spolupráce s nimi

Školení

oborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek zaměstnanců a je nedílnou součástí zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Povinnosti zaměstnavatele

 • zákonná školení je pro své zaměstnance povinen zajistit každý zaměstnavatel,školení jsou rozdílná pro vedoucí pracovníky a pro zaměstnance

Co nabízíme

Školení v oblasti BOZP

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut a jeho obsah lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit. Školitel je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a vyučuje v souladu se zákoníkem práce (262/2006 Sb., NV č. 168/2002 Sb.). Na konci školení obdrží každý úastník záznam o školení

Základní témata školení:

Práva a povinnosti v BOZP, prevence rizik, zásady pro obsluhu elektrických a jiných zařízení, zásady bezpečné manipulace s břemeny, ergonomické zásady, bezpečnostní značení, zakázané práce, postup při pracovním úrazu ad.

Školení první pomoci

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut a jeho obsah lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit. Požadavky na školení první pomoci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.) Školení je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro potřebný počet zaměstnanců stanovený ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

Základní témata školení

Seznámení se základními postupy laické první pomoci při záchraně života a základními postupy laické pomoci při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu. Jeho součástí jsou kromě výkladu názorné animace a interaktivní simulace reálné situace při záchraně života. Cíle a priority první pomoci, bezpečnost, linka 155, zástava krvácení, postup při zástavě oběhu, resuscitace, pomoc při úrazech a jiných náhlých změnách zdravotního stavu.

Školení v oblasti PO

Průměrná délka absolvování školení je cca  45 minut a jeho obsah lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit. Předpis: zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.).Školitel: odborně způsobilá osoba v PO nebo technik PO. Ověření: záznam o školení

Základní témata školení

Práva a povinnosti v PO, dokumentace PO, zásady požární prevence, nejčastější příčiny požárů, postup hlášení a likvidace požáru, správné použití hasicích přístrojů a jiných zařízení PO, zásady evakuace v případě požáru, požárně-bezpečnostní značení ad. V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí platí obdobné požadavky jako u školení o BOZP.

Školení řidičů

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut.Je určeno pro  řidiče referenty motorových vozidel do 3,5 t. Předpis: zákoník práce 262/2006 Sb., NV č. 168/2002 Sb.), školitel: OZO v prevenci rizik, ověření: záznam o školení.

Základní témata školení

Zvláštní předpisy pro pracovní cesty, nová a problematická pravidla silničního provozu, postup při dopravní nehodě, zásady bezpečné a defenzivní jízdy, úsporná jízda, situace na silnicích.

Školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků z předpisů EMS

Průměrná délka absolvování školení je cca 60 minut.

Formulář/objednávka

Vyberte službu (y)

Sídlo firmy

 • Technical Advice s.r.o.

 • Martinovská 3151/73
  723 00 Ostrava Martinov

 • IČO: 27834786 | DIČ: CZ27834786

Kontakty

 • Ing. Božena Horáková | jednatel

 • +420 602 572 922
 • horakova.bozena@taostrava.cz
 • prevence rizik a požární ochrana pro ČR a SR
 • Roman Horák | jednatel
 • +420 602 527 412
 • roman.horak@taostrava.cz
 • finanční poradenství